HitLeap- Hitsauksen tuottavuusloikka

Työpaketit

TP1 TP1: Hankkeen hallinnointi ja organisointi
Hankkeen johtaminen, ohjausryhmän toiminta, dokumentointi ja hallinto, hankkeen talous ja tapahtumien organisointi, sekä hankkeesta ja koulutustapahtumista tiedottaminen ja markkinointi varsinaisille ja välillisille kohderyhmille.
TP2 Digitaaliset työkalut hitsauksesa
Pyritään nostamaan yritysten digitalisaation astetta- Dokumenttien hallinnan, hitsausparametrien seurannan ja laadun mittaamisen kehittämistä- Kehitetään hitsausrobottien ohjelmointia ja joustavaa hitsausrobottien hyödyntämistä
Kehitetään koulutusten järjestämistä myös digitaalisena
TP3Tuotteiden valmistusystävällinen suunnittelu
Tehostetaan yritysten hitsaukseen liittyviä prosesseja ja suunnittelua- Kehitetään hitsausrobottien tuottavuutta ja laatua- Tutkitaan hitsausprosesseja haastavammille materiaaleille ja tuotetaan avointa aineistoa
TP4Osaava hitsausoperaattori
Pilotoidaan matalan kynnyksen hitsausrobottikoulutuksia yritysten ja henkilöiden tarpeisiin räätälöitynä
– Luodaan koulutusmateriaalia ja toimintamalleja
– Parannetaan hanketoimijoiden ja yritysten yhteistyötä ja kohtaantoa
– Kehitetään jatkuvan oppimisen tarjontaa
TP5Hitsauksen ja hitsattujen tuotteiden ympäristövaikutus
Hankitaan tietoa ja kehitetään osaamista hiilijalanjäljen laskentaan hitsaavissa yrityksissä- Pyritään tunnistamaan toimenpiteitä, joilla voidaan pienentää hiilijalanjälkeä hitsaavassa tuotannossa ja lopputuotteissa- Tuotetaan avointa materiaalia ja julkaisuja toimenpiteistä ja laskennasta- Sovelletaan aiemmissa hankkeissa kehitettyjä toimintamalleja ja tutkittua tietoa- Hankkeessa pyritään tunnistamaan hitsaavissa yrityksissä oleellisimpia mm. hiilijalanjälkeen vaikuttavia tekijöitä, jolloin toimenpiteitä pystytään tulevaisuudessa kohdentamaan mahdollisimman tehokkaasti- Hitsaavassa teollisuudessa aiemmin tunnistettuja selkeitä kehityskohteita on kehittyneempien materiaalien käyttö, tehokkaampien prosessien käyttö, tuotteen elinkaaren huomiointi ja datan kerääminen

 

Konkreettisia toimenpiteitä hankkeella ovat:

-Luodaan materiaalia ja toimintamalleja robottihitsauksen täsmäkoulutukseen yritysten tarpeisiin
-Pilotoidaan operaattorikoulutuksia kohdeyrityksissä
-Verkostoidutaan ja vertailuarvioidaan toimintaa
-Nostetaan yritysten hitsausautomaation käyttöastetta
-Kehitetään hanketoimijoiden kesken robottihitsauksen robottiohjelmoinnin osaamista
-Pilotoidaan hanketoimijoilla ja hankeyrityksissä digitaalisia aputyökaluja
-Järjestetään koulutustapahtumia ja työpajoja
-Tutkitaan tapoja laskea yritysten hitsauksen ja hitsattujen tuotteiden hiilijalanjäljen laskentaa

Hankkeen rahoittajat

MicrosoftTeams-image-2
HitLeap-logo-final